|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
13
1. 40-80
.., .., .., .., ..
, 2019 ., 155, . 6, . 1115
PDF (1672.4K)

2.
3.
4. X-
5. X-
.., .., .., .., .., ..
, 1995 ., 108, . 5, . 1625

6.
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 1995 ., 108, . 4, . 1263

7. NE-
.., .., .., .., ., ., ..
, 1994 ., 105, . 5, . 1181

8.
9.
10. 3\cdot 1017 /2
11. , X-
.., .., .., ., .., ..
, 2000 ., 118, . 3, . 539

12.
.., .., .., .., ., ., ..
, 1998 ., 114, . 4, . 1215

13. , X-, K-cgtrnhf vyjujpfhzlys[ bjyjd
., ., .., .., .., .., .., .., .
, 1997 ., 112, . 3, . 894
PDF (960.3K)