|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
2
1. NH4Cl NH4Br
2. NH4I NH4F